دانلود گزارشات مربوطه

 

صورت وضعیت مالی دانلود گزارش
سود و زیان دانلود گزارش
صورت جریان وجوه نقد دانلود گزارش
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانضمام صورتهای مالی دانلود گزارش
گزارش عملکرد هیات مدیره دانلود گزارش
گزارش تفسیری مدیریت برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود گزارش