ضوابط فروش خارجی

(( ضوابط فروش صادراتی به متقاضیان و مدارک مورد نیاز))

حقوقی

  • اصل درخواست با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت که در آن تناژ، کشور مقصد ( مرز خروجی ) نوع سیمان ، نوع قرارداد از لحاظ اینکوترمز و نحوه پرداخت (نقد – LC(اعتباری)) قید شده باشد
  • اصل و تصویر کارت بازرگانی
  • روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت

حقیقی

  • اصل درخواست که در آن تناژ، کشور مقصد(مرز خروجی)، نوع سیمان ، نوع قرارداد از لحاظ اینکوترمزو و نحوه پرداخت (نقد – LC(اعتباری)) قید شده باشد
  • اصل و تصویر کارت بازرگانی
  • کپی شناسنامه و کارت ملی

ایمیل: sale@abyekcement.com
تلفن: ۰۲۶۴۵۳۸۳۸۹۱