دانلود گزارشات مربوطه

 

صورت وضعیت مالی دانلود گزارش
سود و زیان دانلود گزارش
صورت جریان وجوه نقد دانلود گزارش
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانضمام صورتهای مالی دانلود گزارش
گزارش عملکرد هیات مدیره دانلود گزارش
گزارش تفسیری مدیریت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود گزارش

 

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
صاحبان سهام شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)
۱- تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت سیمان آبیک
۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت سیمان آبیک