بازدید هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان
,

بازدید هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان

از شرکت سیمان آبیک روز چهارشنبه مورخ هفتم خرداد ماه... ادامه