• بازدید : 3135

  • پ

  • شناسه خبر : 4335

شرکت سیمان آبیک موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS گردید

شرکت سیمان آبیک موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS با ویرایش جدید استانداردهای ISO 9001 , 14001  سال ۲۰۱۵ گردید .

ممیزی خارجی صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت سیمان آیبک مبتنی بر استانداردهای ISO 9001 , 14001: 2015 , OHSAS 18001 : 2007 در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ مهرماه جاری توسط ممیزین CB صدور گواهینامه شرکت TUV NORD مورد ممیزی و در نتیجه گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی شرکت برای یک دوره ۳ ساله صدور گردید .