• بازدید : 2209

  • پ

  • شناسه خبر : 3711

تمدید اعتبار گواهینامه IMS شرکت سیمان آبیک

برگ زرین دیگری از افتخارات سیمان آبیک

شرکت سیمان آبیک موفق به تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS مبتنی بر استانداردهای

OHSAS 18001:2007 , ISO 14001:2004 , ISO 9001:2008 گردید .

طی ممیزی خارجی تکرار صدور گواهینامه صورت گرفته توسط شرکت TUV NORD IRAN در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ مهر ماه ۹۴ شرکت سیمان آبیک موفق به تمدید اعتبار گواهینامه سیستم یکپارچه IMS گردید .