• بازدید : 2266

  • پ

  • شناسه خبر : 3533

برگ زرین دیگری از افتخارات سیمان آبیک

برگ زرین دیگری از افتخارات سیمان آبیک

” شرکت سیمان آبیک موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استانــدارد ISO 50001 : 2011 گردید”
طی ممیزی خارجی صورت گرفته توسط شرکت مشارکتی TUV NORD IRAN در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۹۴ شرکت سیمان آبیک موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 : 2011 گردید .