• بازدید : 2402

  • پ

  • شناسه خبر : 2596

تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون

تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون

آزمایشگاه آزمون شرکت سیمان آبیک مورد تایید کمیته تایید صلاحیت ایران قرار گرفت .

چهارمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون/کالیبراسیون در سال جاری با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد . به گزارش این مرکز در جلسه مذکور مدارک و مستندات ارائه شده آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ایران ، ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۵ مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت منجر به صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه شرکت سیمان آبیک گردید .

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک