• بازدید : 2484

  • پ

  • شناسه خبر : 2598

بازدید مدیر عامل شستا از شرکت سیمان آبیک

بازدید مدیر عامل شستا از شرکت سیمان آبیک

مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) آقای یارمحمد بهمراه آقایان قاسمی و غفاری از معاونین شستا و همچنین آقای مهندس لطفی مدیریت محترم عامل شرکت سیمان فارس و خوزستان از شرکت سیمان آبیک بازدید بعمل آوردند . روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه هیئت مذکور به منظور بازدید کلی از شرکت سیمان آبیک و همچنین پروژه افزایش ظرفیت (خط سوم ) تولید در محل شرکت سیمان آبیک حضور بهم رسانده و با استقبال آقای مهندس باقری مدیریت محترم عامل شرکت سیمان آبیک ، معاونین و مدیران شرکت ، واحدهای مختلف را مورد بازدید قرار دادند .

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک