• بازدید : 2325

  • پ

  • شناسه خبر : 2494

تمدید اعتبار گواهینامه IMS شرکت سیمان آبیک

تمدید اعتبار گواهینامه IMS شرکت سیمان آبیک

سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست وایمنی بهداشت شغلی شرکت سیمان آبیک مبتنی براستانداردهای(Iso9001 – Iso14001 – OHSAS18001) دردامنه کاربرد تولید انواع سیمان پرتلند شامل : تیپ ۱ ،۲ وپوزولانی در مهرماه ۱۳۹۱ موضوع مباحث زیر مورد ممیزی صدورگواهینامه (certification audit) قرار گرفت .

۱) ISO9001سیستم مدیریت کیفیت موضوع طراحی تولید انواع سیمان .

۲) ISO14001 سیستم مدیریت محیط زیست موضوع کنترل ومدیریت فعالیتهای زیست محیطی.

۳) ISO18001 (OHSAS) سیستم مدیریت بهداشت وایمنی شغلی موضوع بهداشت وایمنی محیط کار.

این گواهینامه از سوی شرکت مشارکتی TUV NORD ایران وتحت نظارت TUN NORD CERT آلمان صادر گردیده است .