• بازدید : 2257

  • پ

  • شناسه خبر : 2458

برگزاری همایش هم اندیشی صنعت ودانشگاه

همایش هم اندیشی صنعت ودانشگاه درآیین شروع سال تحصیلی جدید باحضورمدیریت عامل شرکت سیمان آبیک (مهندس لطفی), سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحداستانی البرز (دکترحسینی), مسئول اجرایی واحداستانی (مهندس حسینی) , ریاست مرکزعلمی کاربردی سیمان آبیک(آقای علیپوریان) و مدیران سیمان آبیک ونیزجمعی ازاساتیدودانشجویان این واحددرسالن همایشهای مجتمع صنعتی سیمان آبیک برگزارگردید.

این همایش که با تلاش مسئولین مرکز جامع علمی کاربردی سیمان آبیک برگزارشد ، ابتدا با ایراد سخنانی ازریاست مرکزآغازبه کارکرد، ایشان لزوم تغییرنگرشها به وضعیت کلی مراکز علمی کاربردی درجهت تربیت نیروی انسانی متخصص متذکرشدند ونیزپویایی هرچه بیشترمرکز دردستیابی به سیاستهای کلان آموزشی راخواستارشدند.درادامه نماینده اساتید دانشگاه ایجادرابطه توام با اخلاق ونیزپاره ای موارد آموزشی فی ما بین مرکز،اساتیدودانشجویان رامتذکرشدند.

دراین جلسه نماینده دانشجویان مرکز نیز به پاره ای از مسائل دانشجوئی اشاره کردند. درادامه جلسه دکترحسینی بابیان رویکردمهارتی شدن رشته های تحصیلی دردانشگاه جامع علمی_کاربردی به ضرورت تربیت دردانشگاهها درکنار تعلیم به عنوان یک اصل مهم تأکید داشتند.

درپایان نیز مدیریت عامل شرکت سیمان آبیک ضرورت اقدامات مبنایی و بنیادی رادرجهت اهداف کلی دانشگاه ،اسلامی تر کردن دانشگاه ونیزتلاش درجهت تقویت هرچه بیشترمراکزرادرهمه ابعادخواستارشدند.

درانتهای این همایش نیز هدایایی ازطرف مرکز جامع علمی کاربردی سیمان آبیک ومدیریت عامل شرکت سیمان به تعدادی از دانشجویان برتر سال تحصیلی گذشته این مرکز اهداگردید .

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک

مهر۱۳۹۱