پرسشنامه سنجش رضـایت مشـتریان ویـژه عاملین تـوزیع سـیمان
از آنجا که اساس خط مشی شرکت سیمان آبیک “ارتقاء مستمر سطح کیفیت خدمات و تولیدات ، با هدف افزایش رضایت مشتری” می باشد و این مهم ممکن نیست مگر از طریق ارتباط دائم و نزدیک با مصرف کنندگان محترم ، لذا خواهشمندیم به منظور راهنمایی بیشتر ما به سئوالات ذیل پاسخ دهید

۱ تکمیل فرم ویـژه عاملین تـوزیع سـیمان
۲ تکمیل فرم کفایت پرسش نامه های نظرسنجی مشتریان