میزان رضایت شما از کیفیت سیمان خریداری شده در چه حدی است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  آیا اطلاعات فنی درج شده بر روی بسته بندی سیمان در ارتباط با مشخصات انواع محصولات و شرایط کاربرد کافیست ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  سطح رضایت شما از میزان اطلاع رسانی فنی و کیفی واحد مهندسی فروش (تحقیقات بازار) چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  سطح رضایت شما از تنوع محصولات تولیدی شرکت سیمان آبیک چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما از واحد مهندسی فروش در خصوص نیاز به طراحی محصولات جدید چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما از تحویل سیمان خریداری شده بر اساس برنامه زمانبندی ، چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  به چه میزان تمایل دارید محصول ما را به دیگران معرفی نمایید تا از ما خرید کنند ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما ازانعطاف پذیری شرکت در خصوص زمان تحویل ، چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما از محل دفتر فروش چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما از سرعت انجام کار در دفاتر فروش چقدر است؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما از نحوه برخورد و رفتار متصدیان و کارکنان دفاتر فروش چقدر است؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما از اطلاع رسانی در حین فروش چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به شکایات مربوط به محصول سیمان (موارد مربوط به کیفیت) از سوی شرکت چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به شکایات مربوط به محصول سیمان (موارد مربوط به کیفیت ، کمیت و بسته بندی سیمان) از سوی شرکت چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  راهنمایی ها و مشاوره های پس از فروش به چه میزان رضایت شما را جلب می نماید ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی مسئولین واحد فروش و زمانبندی تحویل چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی مسئولین واحد تحقیقات بازار چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  در صورت نیاز به ارتباط با مسئولین فروش ، میزان دسترسی شما به آنها چگونه است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات از سوی شرکت چقدر است ؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  با توجه به جمیع موارد به چه میزان از خرید خود از شرکت سیمان آبیک راضی هستید؟ خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد