اطلاعات اعضاء هیئت مدیره شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

 

ردیف نام عضو حقوقی هیات مدیره شناسه ملی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف /غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟ آیا در بیش از ۳ شرکت عضو غیر موظف می باشد؟
۱ سیمان فارس و خوزستان ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ عبدالمجید نیک نام جهرمی ۲۴۷۰۷۲۹۳۵۱ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موظف کارشناسی مهندسی برق خیر خیر
۲ سیمان بهبهان ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ محمد فتوگرافی ۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷ رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی خیر خیر
۳ سیمان فارس نو ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ غلامرضا کرمی ۰۰۶۷۵۹۳۲۰۸ عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا حسابداری خیر خیر
۴ سیمان خوزستان ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷ رضا نیکنام ۱۴۶۵۷۶۷۴۲۸ نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد مهندسی عمران خیر خیر
۵ سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ اسمعیل ترابی ۴۸۹۸۹۱۴۰۴۷ عضو هیئت مدیره موظف کارشناسی مدیریت خیر خیر