لیست شرکتهای حمل و نقل سیمان آبیک

 

کد شرکت شرکت حمل و نقل تلفن همراه تلفن نظرآباد
۱۱ تعاونی کامیونداران محرمی

۳۰۳۷۹۱۱ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۵۹  ۰۲۶۴۵۳۸۲۱۶۲
۱۲ الموت بار سرخیل

 ۱۷۵۵۰۴۵ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۵۲۰ ۰۲۶۴۵۳۸۲۵۳۰
۱۴ هیو بار عظیمی 

 ۲۸۲۳۶۴۸ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۷۰۱  ۰۲۶۴۵۳۸۲۷۰۲
۱۵ آباد بونکر آریانجو ۱۸۸۶۶۱۰ ۰۹۱۲

سهیل ۶۶۱۸۶۶۲ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۰۴  ۰۲۶۴۵۳۸۲۴۰۵
۱۶ اعتماد آزادگان معدنی پور

 ۱۳۴۰۵۷۹ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۵۵  ۰۲۶۴۵۳۸۲۴۱۳
۱۷ آرمه بار سامانی پور

۲۰۱۱۴۰۹ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۹۰
۱۹ ارژنگ بونکر جمشیدی مهر

۵۶۱۰۳۶۸ ۰۹۱۲ 

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۸۱  ۰۲۶۴۵۳۸۲۱۸۴
۲۰ آرام فله مرادی

 ۱۶۱۰۰۵۳ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۳۰۴۱
۲۲ بهمن سرعت حمزه زاده

۱۲۲۶۳۳۲ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۳۵۷۴  ۰۲۶۴۵۳۸۳۵۷۵
۲۳ آبیک معدندار

۵۶۸۰۳۵۰ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۳۷۱۰
۲۴ دنیا بین علی شیری

۵۶۵۲۳۶۱ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۵۲۶
۲۵ کردراه کیمیایی

۳۳۰۷۸۰۹ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۳۹۰  ۰۲۶۴۵۳۸۲۴۴۲
۲۶ حسام بار ربانی

 ۷۸۱۶۰۸۵ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۴۹  ۰۲۶۴۵۳۸۲۴۵۰
۲۹ اقصی حاج منوچهری

۱۸۳۵۸۷۱ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۲۹۱  ۰۲۶۴۵۳۸۲۲۹۲
۳۰ شمس بونکر رضایی

 ۷۱۵۵۲۱۳ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۲۰
۳۱ شادبار کریم زاده

۲۸۱۴۱۱۲ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۵۰۷
۳۵ مسعود بار جمشید بیگی

۱۸۱۲۶۱۷ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۵۷  ۰۲۶۴۵۳۸۲۱۵۸
۳۶ کاوه فله حاج منوچهری

 ۶۳۸۳۹۱۳ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۹۰  ۰۲۶۴۵۳۸۳۲۰۹
۴۵ زاهد فله پورفلاح

 ۸۷۳۱۰۳۰ ۰۹۳۹

۰۲۶۴۵۳۸۳۶۷۳
۴۶ صحراران علیپور

  ۷۸۳۳۶۰۸ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۸۷-۸
۴۹ آسان فله علیجانی

۱۶۷۶۷۰۷ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۴۵  ۰۲۶۴۵۳۸۲۱۴۶
۵۰ بارآوران نظام سید حسن جلالی

۶۸۲۳۴۲۳ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۷۱۸  ۰۲۶۴۵۳۸۲۷۱۹
۵۳ امیر بونکر کرج معدنی پور

۱۶۹۶۳۹۴ ۰۹۱۲

۴۵۳۸۲۵۱۱   ۴۵۳۸۳۷۴۰
۵۴ سعادت بار دهقاندار

 ۵۶۵۲۹۰۰ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۹۴۶  ۰۲۶۴۵۳۸۲۹۴۷
۵۶ شادراه آبیک حسین آریانجو

 ۵۴۴۷۴۹۵ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۸۸۶  ۰۲۶۴۵۳۸۲۵۶۰
۶۰ گوهربار منوچهر صفدر معدندار

۱۴۶۶۶۲۰ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۲۴  ۰۲۶۴۵۳۸۲۴۱۴
۶۱ ارابه آبیک نجفی

 ۱۶۱۳۴۷۵ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۹۴  ۰۲۶۴۵۳۸۲۴۹۵
۶۲ نوین افروز کرج سعید زعیم

۴۹۰۲۵۹۷ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۲۹۰
۶۳ مروارید بونکر حسینی

۱۳۲۱۳۲۷ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۲۵  ۰۹۱۲۱۸۳۵۸۷۱
۶۴ رامجین بار احسان قره حسنلو

 ۱۶۹۱۹۲۹ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۹۱  ۰۲۶۴۵۳۸۲۱۸۹
۶۶ گل راه گلدار

 ۱۸۱۶۴۱۲ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۰۲  ۰۲۶۴۵۳۸۲۴۰۳
۷۵ بهران ترابر فلات ایرانیان ملکی

 ۶۱۲۴۰۶۳  ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۲۳۷
۷۹ آشنا ترابر نگین البرز کشاورز

۹۴۹۴۲۵۴ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۵۳۸ ۰۲۶۴۵۳۸۲۵۳۹
۸۷ وحیدبار بیک زاده

۳۴۶۱۰۲۶  ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۲۹۴