لیست شرکتهای حمل و نقل سیمان آبیک

 

کد شرکت شرکت حمل و نقل تلفن همراه تلفن نظرآباد
۱۱ تعاونی کامیونداران ساوجبلاغ
محرمی

۳۰۳۷۹۱۱ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۵۹
۱۲ الموت بار سرخیل

 ۱۷۵۵۰۴۵ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۵۲۰
۱۴ هیو بار عظیمی  ۱۱۵۰۳۲۳ ۰۹۱۲

معدندار ۰۹۱۲۵۶۸۰۳۵۰

۰۲۶۴۵۳۸۲۷۰۱
۱۵ آباد بونکر آریانجو ۱۸۸۶۶۱۰ ۰۹۱۲

معدنی پور ۶۶۱۸۶۶۲ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۰۴
۱۶ اعتماد آزادگان معدنی پور

 ۱۳۴۰۵۷۹ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۵۵
۱۷ آرمه بار لشکری ۰۹۱۲۱۱۹۲۶۵۸

سامانی پور ۲۰۱۱۴۰۹ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۹۰
۱۹ ارژنگ بونکر جمشیدی مهر

۵۶۷۶۵۶۰ ۰۹۱۲ 

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۸۱
۲۰ آرام فله مرادی

 ۱۶۱۰۰۵۳ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۳۰۴۱
۲۲ بهمن سرعت حمزه زاده

۱۲۲۶۳۳۲ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۳۵۷۴
۲۳ آبیک محمد ملکی

۶۱۲۴۰۶۳ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۹۰۰
۲۴ دنیا بین علی شیری

۵۶۵۲۳۶۱ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۵۲۶
۲۵ کردراه کیمیایی

۳۳۰۷۸۰۹ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۳۹۰
۲۶ حسام بار ربانی

 ۷۸۱۶۰۸۵ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۴۹
۲۹ اقصی حاج منوچهری

۱۸۳۵۸۷۱ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۲۹۱
۳۰ شمس بونکر رضایی

 ۷۱۵۵۲۱۳ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۲۰
۳۱ شادبار کریم زاده

۲۸۱۴۹۱۲ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۵۰۷
۳۵ مسعود بار جمشید بیگی

۱۸۱۲۶۱۷ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۵۷
۳۶ کاوه فله حاج منوچهری

 ۶۳۸۳۹۱۳ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۹۰
۴۵ زاهد فله جعفری ۰۹۱۲۵۶۴۷۱۷۴

پورفلاح ۸۷۳۱۰۳۰ ۰۹۳۹

۰۲۶۴۵۳۸۲۹۵۸
۴۶ صحراران علیپور

  ۷۸۳۳۶۰۸ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۸۷
۴۹ آسان فله علیجانی

۱۶۷۶۷۰۷ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۴۵
۵۰ بارآوران نظام سامانی پور ۰۹۱۲۸۷۲۶۶۷۰

جلالی ۶۸۲۳۴۲۳ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۷۱۸
۵۳ امیر بونکر کرج معدنی پور

۱۶۹۶۳۹۴ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۵۱۱
۵۴ سعادت بار شریفی فر ۰۹۱۲۱۸۷۳۰۲۹

دهقاندار ۵۶۵۲۹۰۰ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۹۴۶
۵۶ شادراه
آریانجو

 ۵۴۴۷۴۹۵ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۸۸۶
۶۰ گوهربار منوچهر معدندار

۱۴۶۶۶۲۰ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۲۴
۶۱ ارابه آبیک نجفی

 ۱۶۱۳۴۷۵ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۲۴
۶۲ نوین افروز کرج نخبه زعیم

۴۹۰۲۵۹۷ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۳۵۳۵
۶۳ مروارید بونکر حسینی

۱۳۲۱۳۲۷ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۳۹۶۶
۶۴ رامجین بار قره حسنلو

 ۱۶۹۱۹۲۹ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۹۱
۶۶ گل راه گلدار

 ۱۸۱۶۴۱۲ ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۴۰۲
۷۵ بهران ترابر فلات ایرانیان موسوی

 ۰۹۱۲۱۸۲۱۵۸۴

۰۲۶۴۵۳۸۲۲۳۷
۷۹ آشنا ترابر نگین البرز حسین خانلی
۹۴۹۴۲۵۴ ۰۹۱۲
۰۲۶۴۵۳۸۲۵۳۸
۸۷ وحیدبار بیک زاده

۳۴۶۱۰۲۶  ۰۹۱۲

۰۲۶۴۵۳۸۲۲۹۴