منشور اخلاقی شرکت سیمان آبیک

منشور اخلاقی شرکت سیمان آبیک ، میثاق مقدس و وفاقی فراگیر است که همه کارکنان به نسبت برای آن احترام قائل اند و خود را متعهد به رعایت آن می دانند .

پیمان مقدس کارکنان سیمان آبیک

۱- اعتقاد ما بر این است که رضایت کارکنان ، مشتریان و جامعه را تا حد امکان بدست آوریم .

۲- علم اندوزی و کسب دانش ، سرلوحه فعالیت های ما قرار دارد .

۳- ما تلاش می کنیم فرهنگ مشارکت را در سازمان خود توسعه دهیم .

۴- شایسته سالاری ، صلاحیت ها و خرد ورزی اساس تصمیمات و ایجاد فرصت های مساوی برای همگان جزء لاینفک عدالت سازمانی و مسئولیت انسانی ماست .

۵- احترام به انسان ها ، رعایت قوانین ، صداقت دربرخورد با ذینفعان و پاکیزگی و ساماندهی سر لوحه کارهای ماست .