دانلود گزارشات مربوطه

 

ترازنامه دانلود گزارش
سود و زیان دانلود گزارش
صورت جریان وجوه نقد دانلود گزارش
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانضمام صورتهای مالی دانلود گزارش

 

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۳

(سیمان آبیک- سهامی عام)

تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۸۸
انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت سیمان آبیک
انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت سیمان آبیک
تقسیم ۱۳۰ ریال سود خالص به ازای هر سهم