دانلود گزارشات مربوطه

ترازنامه دانلود گزارش
سود و زیان دانلود گزارش
صورت جریان وجوه نقد دانلود گزارش
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانضمام صورتهای مالی دانلود گزارش

 

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۹
صاحبان سهام شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)
تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۸۹
انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت سیمان آبیک
انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت سیمان آبیک
سود تقسیمی به ازاء هر سهم ۱۱۰ ریال تعیین گردید