مقررات و شرایط

شرح:
شرکت سیمان آبیک در نظر دارد موارد مشروحه که در ادامه مطرح گردیده است را از طریق مزایده از منابع دارای صلاحیت فنی و بازرگانی تهیه نماید .افراد حقیقی و حقوقی با توجه به شرایط مندرج در هر بخش می توانند نسبت به شرکت در این امر اقدام نمایند .

تذکر :شرکت در مزایده با ارسال اطلاعات و یا قیمت به هیچ عنوان حقی برای افراد ایجاد نمی کند و شرکت سیمان آبیک پس از ارزیابی شرکت کنندگان با توجه به ضوابط داخلی خود و ارزیابی از میان شرکت ها و یا افراد شرکت کننده تعدادی را انتخاب می کند .
اصلاحات بعدی در متن هر مزایده بر روی همان موضوع انجام و آخرین اصلاحات ملاک خواهد بود .
قوانین و مقررات هر مزایده خاص بوده و قابل تعمیم به دیگر موارد نمی گردد .
در صورت نیاز به پرسش یا مکاتبه تنها از طریق آدرسهای ذکر شده در متن هر موضوع اقدام شود و از ارتباط با خطوط یا مبادی دیگر شرکت خودداری شود .
هرگونه پیشنهاد اصلاحی یا انتقادی را به آدرس پستی شرکت ارسال فرمائید