خلاصه گزارش اقدامات محیط زیستی شرکت سیمان آبیک در راستای استقرار سیستم مدیریت محیط زیست

اقدامات انجام شده (از سال ۷۹ تاکنون) برای پیشگیری ، کاهش و کنترل گرد و غبار

 • خرید صفحات مثبت الکترو فیلترها از خارج کشور
 • جایگزینی تعداد ۴۲ دستگاه جت پالس بجای فیلتر کیسه ای در فرآیند تولید
 • آب بندی و رفع نشتی های گرد و غبار در فرآیند
 • تعمیرات اساسی الکترو فیلترهای واحد۱
 • راه اندازی غبار سنج online برای خروجی دودکش واحد اول
 • اندازه گیری دوره ای میزان غبار خروجی الکترو فیلترها ( سه ماهه) و گزارش به سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۸۵

نتایج :

 • کاهش میزان غبار خروجی از الکترو فیـلـترها در حد اســتـانــدارد

بهینه سازی مصرف انرژی :

 • رعایت مصرف برق در ساعات اوج مصرف (پیک برق)
 • راه اندازی سیستم کاسکیت
 • نصب خازن بر روی کلیه الکتروموتورها (به منظور کاهش اثر القائی الکتروموتور)
 • استفاده از سوخت گاز در پیش گرمکن (به منظور کاهش بار حرارتی آجرهای نسوز و افزایش طول عمر لایه نسوز)
 • استفاده از کمک ساینده ها در آسیابهای سیمان

نتایج :

 • (۱۱۰/۵ kwh/ton ) مصرف انرژی الکتریکی دوازده ماهه سال ۸۸ برابر با .
 • (۸۶۵ kcal/kgcli) مصرف انرژی حرارتی دوازده ماهه سال ۸۸ برابر با .
 • کاهش هزینه های راکتیو (از طریق نصب خازن بر روی الکتروموتورها)
 • رعایت پیک برق از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد زمانی
 • استفاده بهینه از منابع
 • راه اندازی پروژه گاز رسانی با ظرفیت ۷۰ هزار متر مکعب در ساعت و جایگزینی مصرف سوخت گاز طبیعی بجای مازوت بمیزان ۸۰ درصد در کوره واحد ۱ و ۲۵ درصد در کوره واحد ۲
 • به ظرفیت رساندن کلیه دستگاههای تولیدی

پیشگیری،کنترل وکاهش ریزش مواد و روغنهای صنعتی در فرآیند تولید :

 • انجام تعمیرات دستگاهها درزمان توقفات ماشین آلات به منظور کنترل نشتی
 • آب بندی نشتی های روغن ماشین آلات
 • آب بندی نشتی مواد در دستگاهها و ماشین آلات
 • بازیافت ریزش مواد و روغن و استفاده مجدد در فرآیند

نتایج :

 • کاهش ریزش روغنهای صنعتی ماشین آلات
 • کاهش ریزش مواد (خاک ، کلینکر ، سیمان)

جایگزینی سیستم جت پالس بجای فیلترهای کیسه ای :
نتایج :

 • تبدیل تعداد ۴۲ دستگاه فیلتر کیسه ای به سیستم جت پالس .
 • در مجموع تاکنون بیش از ۸۰ % پروژه تبدیل فیلترهای کیسه ای به جت پالس انجام شده است .

ایجاد و توسعه فضای سبز :
الف ) فضای سبز

 • احداث فضای سبز از سال ۱۳۵۱ تا پایان سال ۱۳۷۹ مجموعاً به میزان ۵۰ هکتار (شامل :تعداد درختان در هر هکتار براساس ۴۰۰ اصله و میزان چمن کاری معادل ۵۵۰/۴۶ متر مربع)
 • کاشـت درخت در محدوده شرکت به میزان۴۵/۱۶۸ هکتار تا پایان سال ۸۸ جمع کل فضای سبز ایجاد شده = ۲۱۸

ب) آبیاری قطره ای

 • راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای برای آبیاری ۷۵ هکتار از فضای سبز تا پایان سال ۱۳۸۸ .
 • انعقاد قرارداد افزایش سیستم آبیاری قطره ای برای آبیاری حدود ۸۰ هکتار از فضای سبز

تصفیه بهداشتی و صنعتی فاضلاب :
اقدامات :

 • احداث استخر و سیستم پمپاژ برای بازیافت آب مصرفی در ساتالایت کوره واحد
 • احداث شبکه جمع آوری فاضلاب (به طول ۱۳۰۰ متر)
 • احداث تصفیه خانه با ظرفیت m3/h20 و نصب ماشین آلات بهره برداری کامل از تصفیه خانه از ابتدای سال ۸۲
 • راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی برای خروجی تصفیه خانه و انجام آزمایشات بصورت روزانه از ابتدای سال ۸۲
 • راه اندازی غبار سنج online برای خروجی دودکش واحد اول
 • اندازه گیری دوره ای میزان غبار خروجی الکترو فیلترها ( سه ماهه) و گزارش به سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۸۵

نتایج :

 • در زمینه مدیریت و بهینه سازی مصرف آب ، این شرکت با راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب انسانی با ظرفیت ۴۸۰ مترمکعب در روز میزان متوسط بار آلودگی پساب انسانی کارخانه از رقم mg/LIT BOD5= 400به رقم mg/LIT BOD5= 16 رسیده که کاهش ۲۵ برابری را بهمراه داشته است .