دفاتر فروش

سیمان آبیک

ادرس کارخانه کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران قزوین کارخانه سیمان آبیک

مدیریت فروش : ۳۳۱۳۰۵۴۱ – ۰۲۱

دفتر مرکزی فروش : ۴۵۳۸۳۲۴۸ – ۰۲۶ , ۴۵۳۸۳۲۸۹ – ۰۲۶

مدیریت فروش : ۳۳۱۳۰۵۴۱ – ۰۲۱

بخش صادرات : ۴۵۳۸۲۹۶۵ – ۰۲۶

حسابداری فروش : ۴۵۳۸۲۷۱۰ – ۰۲۶

فکس : ۴۵۳۸۳۰۳۴ – ۰۲۶

: شکایت مشتریان
۰۲۶ - ۴۵۳۸۳۲۸۹
۰۲۶ - ۴۵۳۸۳۲۴۸
۰۲۶ - ۴۵۳۸۲۹۶۵

دفتر تهران میدان آرژانتین – بلوار بیهقی – خیابان ۱۶ – پ ۲۸

تلفن : ۸۸۷۳۶۹۸۸-۰۲۱

دورنویس : ۸۸۷۳۹۵۱۷ – ۰۲۱