فرم درخواست همکاری
  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).
    اینجانب داوطلب استخدامی شرکت سیمان آبیک فرم تقاضای فوق را با مطالعه کامل و دقیق ، تکمیل نموده و علم و آگاهی دارم در صورتیکه متعاقبأ خلاف اظهاراتم اثبات شود ادامه مراحل همکاری اینجانب منتفی خواهد شد و بدینوسیله حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایم .