(+9821) 88733200 - 33130459-60

سیمان پرتلند بلین زیاد ( پرتلند ویژه)

سیمان پرتلند بلین زیاد ( پرتلند ویژه)
مهمترین ویژگی این محصول نرمی بسیار زیاد می باشد.نرمی زیاد این محصول باعث میشود تا سیمان در زمان کوتاهتری سخت شده و مقاومتهای اولیه آن افزایش یابد.کاربرد این نوع سیمان در مواردیکه گیرش اولیه سریع و مقاومت اولیه زیاد مورد نظر باشد ( نظیر سد ، بتن پرمقاومت ، تونل ، قطعات پیش ساخته بتنی ، بتن پاشیدنی یا شاتکریت ، پرده تزریق و برخی از محصولات ساختمانی خاص) ، توصیه می گردد.این نوع سیمان را میتوان از هریک از سیمانهای تولیدی آبیک نظیر سیمان تیپ۲ ، پرتلند آهکی ، پرتلند پوزولانی و پرتلند ویژه تولید نمود. در شرکت سیمان آبیک تولید این محصول تا نرمی Cm2/gr 5000 امکان پذیر می باشد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.