(+9821) 88733200 - 33130459-60

هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از سمت
noimage2 اسدالله عابدی شرکت سیمان فارس نو رئیس هیئت مدیره(غیر موظف)
noimage2 محمود موذن چی شرکت سیمان بهبهان نایب رئیس هیئت مدیره(غیر موظف)
heydari محمد حیدری شرکت سیمان خوزستان عضوهیئت مدیره( موظف)
noimage2 محمد ترامشلو شرکت سیمان فارس عضوهیئت مدیره(غیر موظف)
IMG10403053 علی‌اصغر گرشاسبی شرکت سیمان فارس و خوزستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره