(+9821) 88733200 - 33130459-60

هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از سمت
noimage2 اسدالله عابدی شرکت سیمان فارس نو رئیس هیئت مدیره
86332_435 حمید فرمانی باروق شرکت سیمان فارس و خوزستان عضو غیر موظف هیئت مدیره
noimage2 محمد رضا بازوی بیدستانی شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان عضو غیر موظف هیئت مدیره
مهدی کریمی شرکت سیمان فارس نایب رئیس هیئت مدیره
محمد فتوگرافی شرکت سیمان بهبهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره