(+9821) 88733200 - 33130459-60

منتهی به سال مالی ۹۰

دانلود گزارشات مربوطه

ترازنامه
سود و زیان
صورت جریان وجوه نقد
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانضمام صورتهای مالی
مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
صاحبان سهام شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)
۱- تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰٫ ۱۲٫ ۱۳۹۱
۲- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت سیمان آبیک
۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت سیمان آبیک
۴- سود تقسیمی به ازاء هر سهم ۱۳ ریال تعیین گردید