(+9821) 88733200 - 33130459-60

منتهی به سال مالی ۸۹

دانلود گزارشات مربوطه

ترازنامه
سود و زیان
صورت جریان وجوه نقد
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانضمام صورتهای مالی
مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۹
صاحبان سهام شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)
تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۸۹
انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت سیمان آبیک
انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت سیمان آبیک
سود تقسیمی به ازاء هر سهم ۱۱۰ ریال تعیین گردید