(+9821) 88733200 - 33130459-60

منتهی به سال مالی ۸۸

دانلود گزارشات مربوطه

ترازنامه
سود و زیان
صورت جریان وجوه نقد
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانضمام صورتهای مالی
مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۳

(سیمان آبیک- سهامی عام)

تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۸۸
انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت سیمان آبیک
انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت سیمان آبیک
تقسیم ۱۳۰ ریال سود خالص به ازای هر سهم