(+9821) 88733200 - 33130459-60

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه شرکت سیمان آبیک

طی روزهای سه شنبه  لغایت پنجشنبه ، مورخ ۱۹ الی ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸ ، ممیزی خارجی مراقبتی نوبت اول سیستم های  مدیریت کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استانداردهای ISO 9001  ۱۴۰۰۱ : ۲۰۱۵ و ممیزی خارجی مراقبتی نوبت دوم سیستم مدیریت کیفیت ارتباط با مشتریان مبتنی بر سری  استانداردهای  ۴-۱۰۰۰۱ ، بطور همزمان توسط ممیزان شرکت TUV NORD در شرکت سیمان آبیک انجام و گواهینامه های مذکور بمدت یکسال تمدید گردید .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.